Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Biocbdwinkel.nl en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Biocbdwinkel (een onderdeel van Azoth).
 2. Bedrijfsinformatie:
  Azoth, Eenmanszaak (onze bedrijfgevens zijn ook gedeponeerd bij de KVK te Apeldoorn).
  Zadelmakerstraat 68a
  1991 JE, VelserbroekTelefoonnummer: 0031 85 – 40 00 125 (bereikbaar van 09:00 tot 17:00)
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 66650348
  Btw-identificatienummer: NL190970364B02

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
 2. Biocbdwinkel Kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Artikel 3 Gegevens

 1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
 2. Biocbdwinkel garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
 3. Biocbdwinkel zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
 4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Biocbdwinkel van uw bestelling.
 2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Biocbdwinkel is geaccepteerd.

Artikel 5 Levering

 1. Wij streven erna om uw bestelling de volgende dag in huis te hebben. Omdat we geen fysieke winkels hebben kan het zijn wanneer u meerdere producten besteld dat deze in beide winkels liggen. Dan hebben we dus een extra dag nodig om de bestellingen bij elkaar te voegen om deze gelijk te verzenden.
 2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
 4. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw eigen rekening.
 5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Biocbdwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen, na de ontvangst van het product bij Biocbdwinkel, aan u geretourneerd.

Artikel 6 Betaling

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal.
 2. Biocbdwinkel gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Biocbdwinkel blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Garanties

 1. Biocbdwinkel garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
 2. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
 3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Biocbdwinkel binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Biocbdwinkel ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
 4. Na verloop van de in artikel 9.3-genoemde garantietermijn is Biocbdwinkel gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Biocbdwinkel, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de door Biocbdwinkel geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Biocbdwinkel jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Biocbdwinkel voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
 3. Biocbdwinkel sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Biocbdwinkel, waaronder de website, door een derde.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Biocbdwinkel of haar ondergeschikten.

Artikel 10 Risico tijdens het transport

 1. Gedurende het transport van de producten zal Biocbdwinkel het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 11 Afkoelingsperiode

 1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Biocbdwinkel zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en bijbehorende stukken.
 2. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Betaling

 1. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Ideal of overmaken op de rekening van Biocbdwinkel.
 2. Biocbdwinkel gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Biocbdwinkel, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Biocbdwinkel niet gelieerd is.
 2. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 15 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 Diversen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Biocbdwinkel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Biocbdwinkel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Biocbdwinkel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Velserbroek. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Biocbdwinkel aangepast worden. Biocbdwinkel adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Herroepingsformulier
Het modelformulier is hier te downloaden

Article 1 General

 1. These terms and conditions apply to any use of the website cbdstorespain.es and any offer, quotation and agreement between you and Bio CBD Winkel.
 2. Company Information:
  Headquarters:
  Azoth, Sole proprietorship (Our business interests are also deposited with the COC in Apeldoorn).
  Zadelmakerstraat 68a
  1991 JE, VelserbroekTel: Tijdelijk niet bereikbaar ivm covid-19
  COC: 66650348
  Vat identification: NL190970364B02

Article 2 Offers

 1. All offers on the website are free of obligation, unless expressly stated otherwise. Offers do not automatically apply for reset orders. Also, offers can not be returned.
 2. Bio CBD Winkel Can not be kept up to date if you could reasonably have understood that the offer contains a manifest error or description.
 3. Prices quoted on the website include VAT and other government fees as well.

Article 3 Data

 1. You must ensure that your information including, but not limited to, email address, address and bank account number is complete, accurate and up to date. You also warrant that you are legally competent in any way to use the website.
 2. Bio CBD Winkel ensures that all your data is processed with the utmost care and that this data will not be passed, resold or otherwise made available to third parties without your prior consent.
 3. Bio CBD Winkel will process and record your data in its file to comply with its obligations arising from the agreement that it has concluded with you and / or to process your application. In addition, your email address may be used to inform you about certain products and services that may be attractive to you unless you have given permission.
 4. You can always view and edit your own information on the website.

Article 4 Conclusion of the Agreement

 1. The agreement is created by the receipt of Bio CBD Winkel from your order.
 2. Changing an agreement is only possible if explicitly accepted by Bio CBD Winkel.

Article 5 Delivery

 1. We strive to have your order delivered the following day. Because we do not have physical stores, it may be when you order multiple products that are in both stores. Then we need an additional day to merge the orders to send them right.
 2. You are required to purchase purchased products at the time when they are made available to you.
 3. If you decline or neglect the delivery of information or instructions necessary for delivery, the products intended for delivery will be stored for your risk and account.
 4. If you have entered a wrong address for delivery, then the additional shipping costs will be for your own account.
 5. If you exceed the maximum 14-day delivery time, you have the right to terminate the agreement. To do this, send an email or letter to Bio CBD Winkel. Any payments will be returned to you within 14 days, after receipt of the product at Bio CBD Winkel.

Article 6 Payment

 1. During the conclusion of the agreement you determine how the payment will be made. For example, you can choose to pay through Ideal.
 2. Bio CBD Winkel will only continue to deliver the product when payment has been received by her.

Article 7 Retention of Ownership

Bio CBD Winkel will remain fully owned by the delivered product until the purchase price is fully met.

Article 8 Guarantees

 1. Bio CBD Winkel warrants that the products to be delivered comply with the specifications specified on the Website.
 2. You must investigate the delivered product at the time of delivery, but in any event, within the shortest possible time limit. In addition, you should investigate whether the quality and quantity of the delivered goods correspond to what has been agreed, at least meets the requirements that apply to normal (trade) traffic.
 3. If within 14 days of delivery, the products do not comply with the specifications specified on the website, Bio CBD Winkel will ensure that the amount paid by you will be returned within 14 days of receipt of the products. You can also replace or restore requests for the product in your own right, by Bio CBD Winkel. This warranty period is only longer if the manufacturer of the product in question provides a guarantee of more than 14 days.
 4. Following the warranty period referred to in Article 9.3, Bio CBD Winkel is entitled to charge all costs for repair or replacement, including administration, shipping and handling charges.
 5. The warranty mentioned in this article expires when the defect is caused by improper or improper use or when, without the written permission of Bio CBD Winkel, you or third parties have made changes or have attempted to make changes to the relevant product or use for purposes for which the product is not intended.

Article 9 Liability

 1. If the products delivered by Bio CBD Winkel are defective, Bio CBD Winkel’s liability to you is limited to what is governed by Article 8 (Guarantees) in these Terms and Conditions.
 2. The liability of Bio CBD Winkel for direct or indirect damage is in any case always limited to an amount equal to the purchase price of the defective product, unless the damage is due to intentional and / or gross negligence or injurious or improper use by yourself.
 3. Bio CBD Winkel hereby excludes any liability for any damage, directly and / or indirect, in any way arising from and / or arising from the impossibility of using the website, the fact that certain information on the website is incorrect, incomplete or untrue and the unlawful use of Bio CBD Winkel’s systems, including the website, by a third party.
 4. The limitation of liability for direct and / or indirect damage contained in these Terms and Conditions does not apply if the damage is due to intent or gross negligence by Bio CBD Winkel or its subordinates.

Article 10 Risk During Transport

 1. During shipping of the products, Bio CBD Winkel will be at risk in case of damage, theft or loss of products. At the time of delivery of the products, this risk will pass on you.

Article 11 Cooling Period

 1. You are entitled to dissolve the agreement within 14 days of receipt of the product in question. Bio CBD Winkel will return the amount paid by you within 14 days of receipt of the returned product, provided that the product concerned is undamaged or otherwise clearly used or edited and is provided with the original packaging and accompanying pieces.
 2. The cost of returning the product concerned will be for your own account.

Article 12 Applicable Law and Disputes

 1. All legal relationships in which User is a party is governed exclusively by Dutch law, even if a commitment is made in whole or in part abroad or if the party involved in the legal relationship is resident there. The applicability of the Vienna Sale Convention is excluded.
 2. The parties will first appeal to the court after attempting to resolve a dispute by mutual agreement.

Article 13 Payment

 1. During the conclusion of the agreement, you determine how the payment will be made. For example, you can choose to pay with Ideal or transfer to the Bio CBD Winkel account.
 2. Bio CBD Winkel will only continue to deliver the product when payment has been received by her.

Article 14 Intellectual Property Rights

 1. The intellectual property rights relating to the website, including the rights to the texts, images, design, data files, images and other (still and / or moving) footage, formats, software, brands (including domain names) and other materials, belong to Bio CBD Winkel, its licensors, the manufacturers of the respective products and / or third parties to which Bio CBD Winkel is not affiliated.
 2. You may not, in any way, make available to third parties and / or reproduce the Website (s) of any Website, except by downloading and viewing it on a single computer and / or printing one hard copy.
 3. In addition, you may not make changes to the delivered products unless otherwise agreed or otherwise agreed in writing.
 4. You may only make a hyperlink to the website if this happens for purely informative purposes. The provision of a hyperlink for any other purpose, such as a commercial purpose, is therefore prohibited.

Article 15 Force Majeure

The parties are not required to comply with any obligation if they are hindered as a consequence of a circumstance that is not due to its fault and neither by law nor by law.

Article 16 Miscellaneous

 1. Any deviations from these Terms and Conditions may only be agreed in writing. Such deviations can not be derived from rights related to later accrued rights.
 2. The administration of Bio CBD Winkel applies, except for counter-proof, as proof of your applications and / or orders made. You acknowledge that electronic communications can serve as proof.
 3. Bio CBD Winkel is entitled to transfer to you the rights and obligations of the agreement with you by a single notification.
 4. If and to the extent that any provision of the General Terms and Conditions is annulled or destroyed, the remaining provisions of these Terms and Conditions shall remain in force. Bio CBD Winkel will then adopt a new provision to replace the null and void provision, with as much as possible the provisions of the null / void clause being complied with.

Article 17 Applicable Law and Competent Judge

These Terms and Conditions apply to Spanish law. All possible disputes will be submitted to the competent court in Javea. These Terms and Conditions may be modified by Bio CBD Winkel at any time. Bio CBD Winkel therefore recommends reviewing the Terms and Conditions on a regular basis.

Cancellation Form
Download[:]